základní informace
Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizace
Všestudy 7, 277 46 Všestudy
IČ: 05975999
kapacita školky: 20 dětí
Provozní doba
PO-PÁ  6.30 hod - 16.30 hod
ředitelka: Jelena Mrzílková        
učitelka: Radka Bártová
hospodářka: Lucie Slouková                                                        
Motto:                                   
Radostné vzpomínky na mateřskou školu ve Všestudech provázejí dítě po celý život.


Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti veltruského zámeckého parku Obora. Naší prioritou je vést děti ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Umožnit tedy dětem přirozený pohyb i duševní a psychický rozvoj. V přírodě mohou děti spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat, proto budeme denně  s dětmi  pozorovat proměny přírody a koloběhu života v přilehlém zámeckém parku. Tam děti zjistí, že mohou běhat nejen po asfaltových nebo dlážděných chodnících, ale, že jsou i cestičky vysypané kamínky či hliněná cesta protkaná kořeny stromů.

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Pozorujeme s dětmi svět v nás samých i kolem sebe. Všímáme si proměn v přírodě, a jak na nás působí. Setkáváme se s lidmi různého věku, povídáme si o lidských vlastnostech a necháváme se inspirovat.
Jako malá školka máme tu jedinečnou možnost nabídnout dětem individuální přístup a stát se rozšířením rodiny dítěte.

Údaje o škole: 
Jednotřídní mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Všestudy  v okrese Mělník a svou činnost začne vykonávat od 1. 9. 2017. Je v působnosti MŠMT ČR a bude se řídit obecně platnými předpisy. Vzdělávat se budou  předškolní děti, s kapacitou 20 dětí.
Byla přistavěna k budově obecního úřadu. Sídlí v prvním patře. Je vybavena třídou a hernou, která bude sloužit současně jako ložnice. Součástí organizace je výdejna jídla, sociální zařízení, kabinet pro učitelky a šatna. 

Obědy se budou dovážet, dopolední a odpolední svačinky budou připravovány přímo ve výdejně.

Program a vize:
Chceme vycházet z výchovy dítěte v rodině, dbát na nenásilný přechod do školky a tím mu usnadňovat první krůčky bez maminky, respektovat jeho individuální potřeby, dbát na dostatek podpory a péče, kterou dítě potřebuje.
Rozvíjet jeho celkovou osobnost, dát dítěti základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učit ho být samo sebou a zároveň ho přizpůsobovat životu ve společnosti.
Pozornost bude věnována rozvoji jazykových a komunikativních schopností a dovedností ve spolupráci s logopedickou poradnou. 

Budeme usilovat o to, aby se dítě ve školce cítilo dobře, spokojeně, bezpečně, byl mu poskytnut prostor pro hru, tvořivost, spontánnost, aby dítě, které opouští školku, bylo samostatné, rozvíjelo se po citové stránce a dostalo dobrý základ, ze kterého bude čerpat po celý svůj další život.
Hlavní důraz bude kladen na respektování osobnosti a individuálních zvláštností každého dítěte, které vedou k rozvoji jeho schopností, dovedností a návyků, toleranci a přátelství.

Hlavní cíl:  
Otevřít dětem cestu k celoživotnímu rozvoji a učení
Dítě, které odchází ze všestudské mateřské školy je ohleduplné k sobě samému, k ostatním dětem i dospělým, ke všemu živému s pocitem sounáležitosti s přírodou.

                                 

Oblíbené příspěvky